آکوردهای گيتار

آوا نگاري گيتار پاپ

درس اول برای مبتدی ها

آكوردها به دو دسته ي كلي آكوردهاي ماژور و مينور تقسيم مي شوند كه آكوردهاي ماژور حالت شاد دارند و آكوردهاي مينور حالت غمگين و سنگيني دارند و آنها را با علامت اختصاري (m) نشان مي دهند.

خود اين آكوردهاي ماژور و مينور به دو دسته ي سردسته( پايه - بدون باره) و آكوردهاي باره دار مجزا مي گردند.

آكوردهاي سردسته شامل: 

لا ماژور (A) - لامينور (Am) - مي ماژور (E) - مي مينور (Em) - ر ماژور (D) - ر مينور (Dm) - دو ماژور (C) - سل ماژور (G) مي باشند.

الگوي انگشت گذاري آكوردهاي سردسته :

آكورد لا ماژور (A) : انگشت 2 روي فرت دوم سيم 4 و انگشت 3 روي فرت دوم سيم 3 و انگشت 4 روي فرت دوم سيم 2

آكورد لا مينور (Am) : انگشت 1 روي فرت اول سيم 2 و انگشت 2 روي فرت دوم سيم 4 و انگشت 3 روي فرت دوم سيم 3

آكورد مي ماژور (E) : انگشت 1 روي فرت اول سيم 3 و انگشت 2 روي فرت دوم سيم 5 و انگشت 3 روي فرت دوم سيم 4

آكورد مي مينور (Em) : انگشت 2 روي فرت دوم سيم 5 و انگشت 3 روي فرت دوم سيم 4

آكورد ر ماژور (D) : انگشت 1 روي فرت دوم سيم 3 و انگشت 2 روي فرت دوم سيم 1 و انگشت 3 روي فرت سوم سيم 2

آكورد ر مينور (Dm) : انگشت 1 روي فرت اول سيم 1 و انگشت 2 روي فرت دوم سيم 3 و انگشت 3 روي فرت سوم سيم 2

آكورد دو ماژور (C) : انگشت 1 روي فرت اول سيم 2 و انگشت 2 روي فرت دوم سيم 4 و انگشت 3 روي فرت سوم سيم 5

آكورد سل ماژور (G) : انگشت 2 روي فرت دوم سيم 5 و انگشت 3 روي فرت سوم سيم 6 و انگشت 4 روي فرت سوم سيم 1

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم شهریور 1385ساعت 5:33  توسط ميثم شافعي  | 

درس دوم اموزش مبتدیان

بابا امروز دیگه ترکوندم این مطلب و مطالب آینده رو برای دوستان مبتدی میزارم شاید بدردشون بخوره 

الگوي انگشت گذاري آكوردهاي باره دار :

مثال 1 )

با استفاده از الگوي آكورد سردسته لا مينور(Am) مي توانيم با حركت به سوي فرت هاي جلوتر روي دسته ي گيتار آكوردهاي باره دار : لاديز مينور (A#m) باره ي اول و بعد سي مينور (Bm)باره ي دوم و بعد دو مينور (Cm)باره ي سوم و بعد سي ديز مينور (C#m) باره ي چهارم و بعد ر مينور (Dm) باره ي پنجم و به همين ترتيب رديز مينور - مي مينور - فامينور - فاديز مينور - سل مينور - سل ديز مينور -.... را بدست آوريم.

آكورد لا مينور(Am) سر دسته:

انگشت 1 روي فرت اول سيم 2 و انگشت 2 روي فرت دوم سيم 4 و انگشت 3 روي فرت دوم سيم 3

آكورد لاديز مينور(A#m) باره دار:

انگشت اول باره اول(تمامي پرده هاي اول سيم هاي 1 تا 6 گيتار) را مي گيرد و بعد انگشت 2 روي فرت دوم سيم 2 و انگشت 3 روي فرت سوم سيم 4 و انگشت 4 روي فرت سوم سيم 3 قرار مي گيرد.

آكورد سي مينور(Bm) باره دار:

با همان حالت انگشت گذاري براي آكورد لاديز مينور(A#mخط بالايي) اگر يك فرت روي دسته گيتار به جلو برويم بدون اينكه جاي انگشتان را تغيير دهيم(با كشيدن انگشتان روي سيم ها و حركت به سمت فرت بعدي) آكورد سي مينور بدست مي آيد در حالي كه انگشت يك باره دوم را گرفته است.

حال اگر به همين ترتيب يك فرت ديگر به جلو برويم آكورد دو مينور (Cm) بدست مي آيد در حالي كه انگشت يك باره سوم را گرفته ايم و به همين شيوه با حركت روي فرت ها بقيه آكوردها ي باره دار بدست مي آيد.

مثال 2 )

با استفاده از الگوي آكورد سردسته مي ماژور(E) مي توانيم با حركت به سوي فرت هاي بعدي آكوردهاي باره دار: فا ماژور (F) باره ي اول و بعد فاديز ماژور(F#) باره ي دوم و بعد سل ماژور(G) باره ي سوم و بعد سل ديز ماژور(G#) باره ي چهارم و بعد لا ماژور(A) باره ي پنجم و به همين ترتيب لاديز ماژور - سي ماژور - دو ماژور - دوديز ماژور - .... را بدست آوريد.

آكورد مي ماژور (E) سر دسته:

انگشت 1 روي فرت اول سيم 3 و انگشت 2 روي فرت دوم سيم 5 و انگشت 3 روي فرت دوم سيم 4

آكورد فاماژور(F) باره دار:

انگشت اول باره اول(تمامي پرده هاي اول سيم هاي 1 تا 6 گيتار) را مي گيرد و بعد انگشت 2 روي فرت دوم سيم 3 و انگشت 3 روي فرت سوم سيم 5 و انگشت 4 روي فرت سوم سيم 4 قرار مي گيرد.

آكورد فاديز ماژور(F#m) باره دار:

با همان حالت انگشت گذاري براي آكورد فا ماژور (Fخط بالايي) اگر يك فرت روي دسته گيتار به جلو برويم بدون اينكه جاي انگشتان را تغيير دهيم(با كشيدن انگشتان روي سيم ها و حركت به سمت فرت بعدي) آكورد فاديز ماژور بدست مي آيد در حالي كه انگشت يك باره دوم را گرفته است. و به همين ترتيب بقيه آكوردها با استفاده از الگوي مي ماژور سردسته به وجود مي آيند.

تذكر :پس در قسمت راهنماي آكوردها براي مثال وقتي ميگوييم آكورد لامينور(Am) الگويش مي مينور(Em) باره ي پنجم يعني با استفاده از الگوي انگشت گذاري آكورد سردسته مي مينور و گرفتن باره ي پنجم آكورد باره دار مورد نظر را مي گيريم. 

موفق و پيروز باشيد.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم شهریور 1385ساعت 5:17  توسط ميثم شافعي  |